1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pentadbiran, aset, inventori, keperluan pejabat dan kemudahan unit.

 2. Bertanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan perkara berikut :

  • Sasaran Kerja Tahunan Unit & KPI;

  • Penyediaan bajet;

  • Laporan bulanan;

  • Laporan tahunan;

  • Laporan PIN;

  • Laporan Jawatankuasa Tadbir Urus;

  • Laporan Jawatankuasa Latihan dan Sangkutan;

  • Laporan MyAkrab;

 3. Menguruskan segala perolehan, sebutharga atau tender dan segala pembayaran yang melibatkan unit;

 4. Menyelaras unit dalam melaksanakan dan mencapai pensijilan 5’S, KIK dan sebagainya;

 5. Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen unit meliputi MPK, FM, dan sebagainya;

 6. Urusetia kepada Jawatankuasa Promosi USIM;

 7. Urusetia kepada Jawatankuasa Laman Web USIM;

 8. Urusetia kepada penyediaan Laporan Tahunan USIM;

 9. Menyedia dan mengemaskini senarai nama rakan USIM dari masa ke semasa.